دلنوشته عاشقانه


من حسادت میکنم حتی به تنها بودنت
من به فرد روبه رویی لحظه ی خندیدنت

من به بارانی که بالذت نگاهش میکنی
یانسیمی که رها میچرخداطراف تنت

من حسادت میکنم حتی به دست گرم آن
شال خوشرنگی که میپیچد به دور گردنت