کبوتر حرمت شد دل زمین گیرم

کشید پای ترا آسمان به تقدیرم

رواقهای تو را پر کشیده ام بانو

بجز هوای تو از هرچه آسمان سیرم